Disclaimer

Alles op deze site is onder voorbehoud. De eigenaar van deze site is ten alle tijde gerechtigd de inhoud van de site aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij anders afgesproken.
Wanneer u de console bij ons laat ombouwen verklaart u zich te houden aan Artikel: 32A van de Auteurswet. Het maken van kopieën van spellen waarvan u geen licentie bezit en niet dient als noodzakelijke back-up is illegaal. Wij zijn hier tegenstanders van!
Constateert u dat er afbeeldingen op deze pagina in gebruik zijn waarop auteursrecht rust en u de rechtmatige eigenaar bent, neem dan contact op en na onderzoek en na overlegging van gerechtmatigd eigendom verwijderen wij deze.

Verder maken wij gebruik van een uitgebreide disclaimer, te vinden op:
http://www.annotatie.nl/disclaimer.html
Deze disclaimer geldt voor de gehele site.